bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

04:56, Thứ Tư, 06/12/2023     Lịch công tác    

Đào tạo sau đại hoc

Các ngành đào tạo sau đại học

Dao tao sau dai hoc

Các ngành đào tạo sau đại học

Căn cứ Quyết định số 4943/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2015; Quyết định số 1768/QĐ-BGDĐT ngày 19/05/2017; Quyết định số 4939/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2017 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Hùng Vương đào tạo trình độ thạc sĩ 07 chuyên ngành;1. Quản lý kinh tế
 - Mã số: 8340410
2. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán - Mã số: 8140111
3. Lý luận văn học - Mã số: 8220120
4. Giáo dục học (Tiểu học) - Mã số: 8140101
5. Sinh học - Mã số: 8420101
6. Chăn nuôi - Mã số: 8620105
7. Khoa học cây trồng - Mã số: 8620110


Dao tao sau dai hoc

Chương trình đào tạo sau đại học

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành:
1. Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán(mã số: 8140111)
2. Ngành Lý luận văn học(mã số: 8220120)
3. Ngành Quản lý kinh tế (mã số: 8340410)
4. Ngành Giáo dục học (Tiểu học) (mã số: 8140101)
5. Ngành Sinh học- Mã số: 8420101
6. Ngành Chăn nuôi(mã số: 8620105)
7. Ngành Khoa học cây trồng(mã số: 8620110)Chuẩn đầu ra Thạc sĩ
Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác trước khi dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông báo đào tạo thạc sĩ

Dao tao sau dai hoc

Thông báo lịch học các lớp cao học

 

- 1904CH52D-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế D: () () ()

- 1904CH52C-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế C: () () ()

- 1904CH52B-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế B: () () ()

- 1904CH52A-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế A: () () ()

 

- 1803CH52B-K3 Thạc sĩ Quản lý kinh tế B: () () () 

- 1803CH52A-K3 Thạc sĩ Quản lý kinh tế A: () () () 

- 1702CH52A-K2 Thạc sĩ Quản lý kinh tế: () () () 

 

 


Dao tao sau dai hoc

Các văn bản, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

I. Các quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

1. .

2. .

II. Các mẫu biểu, hướng dẫn

Mẫu biểu mẫu hồ sơ đăng ký dự thi

Mẫu sơ yếu lý lịch học viên.

- Các mẫu biểu đào tạo thạc sĩ.Thông báo dành cho học viên
Quy định mức thu học phí năm học 2020 - 2021

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN