bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

19:33, Thứ Tư, 29/11/2023     Lịch công tác    

Sứ mạng, triết lý giáo dục

1. Sứ mạng của bet365 europe

bet365 europe là trường đại học công lập đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng ứng dụng; là trung tâm nghiên cứu khoa học hiện đại và chuyển giao công nghệ tiên tiến, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của tỉnh Phú Thọ và cả nước.

2. Triết lý giáo dục                                                                        

CHẤT LƯỢNG - TOÀN DIỆN - HỘI NHẬP

CHẤT LƯỢNG: bet365 europe sử dụng tiêu chí “chất lượng” như là một công cụ có thể đo lường chỉ số hài lòng người học, nhà tuyển dụng và các bên liên quan của Nhà trường.

TOÀN DIỆN: bet365 europe hướng tới đào tạo đa ngành, đào tạo con người toàn diện (về trí tuệ, thể chất, đạo đức, chuyên môn, kỹ năng, kiến thức chuyên ngành hẹp và kiến thức nền rộng), mang bản sắc truyền thống đất Tổ và sự khác biệt theo hướng tiến bộ.

HỘI NHẬP: bet365 europe hướng tới việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, người học tốt nghiệp có khả năng làm việc và học tập để thích nghi với sự biến đổi trong nước và xu thế quốc tế, được đánh giá theo tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

3. Tầm nhìn

Đến năm 2030, bet365 europe trở thành một trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo theo định hướng ứng dụng có uy tín, chất lượng cao trong khu vực. Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

4. Giá trị cốt lõi

- Truyền thống khát vọng vươn lên là nền tảng cho sự phát triển của Nhà trường.

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng ứng dụng: thực học, thực hành, lý luận gắn với thực tiễn đáp ứng nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng chuyển giao công nghệ và sản xuất dịch vụ là thước đo giá trị và đồng thời là thương hiệu của Nhà trường.

- Hợp tác phát triển với các trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các đối tác trong và ngoài nước tạo sự phát triển bền vững là phương châm hành động của Nhà trường.

5. Chính sách chất lượng

- Thực hiện thành công sứ mạng của nhà trường trên nền tảng lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo làm cốt lõi, lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm mục tiêu, lấy xu thế thời đại để định hướng tiếp cận.

- Chuyển mạnh quá trình đào tạo từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn; nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng chuyển giao công nghệ, sản xuất và dịch vụ.

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối việc làm cho sinh viên.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, mở thêm ngành đào tạo sau đại học, tiến tới đào tạo trình độ tiến sĩ, phát triển nhà trường theo định hướng ứng dụng.

- Thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, phấn đấu đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2030.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN