bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

06:00, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Văn phòng

Department of Adminstration

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong các lĩnh vực, bao gồm: Tổ chức cán bộ; Hành chính tổng hợp; Thanh tra, pháp chế; Quản lý sử dụng cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng cơ bản; Thi đua, khen thưởng.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định; Xây dựng tổ chức bộ máy, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ; Công tác chế độ chính sách cho người lao động;

b) Công tác hành chính, tổng hợp: Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng và ban hành các văn bản hành chính; kiểm soát các văn bản đi, đến trình Hiệu trưởng phê duyệt; quản lí, theo dõi và thực hiện văn thư, lưu trữ; công tác một cửa liên thông, lễ tân; kế hoạch hoạt động của Nhà trường; quản lí, theo dõi khách đến làm việc; thực hiện công tác Bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định; Giám sát, chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy, nổ, bão lụt;

c) Công tác thanh tra, pháp chế: xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra theo chuyên đề, thanh tra thường xuyên theo kế hoạch, thanh tra đột xuất; tuyên truyền phổ biến pháp luật;

d) Công tác quản trị: Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lí, theo dõi việc đầu tư, sửa chữa, mua sắm vật tư, trang thiết bị; theo dõi, quản lí đất đai, tài sản, trang thiết bị của Nhà trường;

e) Công tác Thi đua, khen thưởng: Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổng hợp kết quả các phong trào thi đua; là thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng của Trường;

f) Quản lý, điều hành hoạt động quản lí việc sử dụng điện, nước, xe ô tô, xe điện.

g) Quản lý, khai thác các dịch vụ: Nhà ăn, hội trường, phòng họp và các dịch vụ khác.

h) Chánh Văn phòng thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số văn bản theo quy định. 

3. Lãnh đạo Văn phòng

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Phạm Duy Hưng

Chức vụ: Chánh văn phòng

Điện thoại: 0965.522.368

Email: phamduyhung.dhhv@gmail.com

2

TS. Phạm Thị Minh Thuỳ

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Điện thoại: 0362.863.333

Email: Phamminhthuy@hvu.site-f1.com

3  ThS. Nguyễn Minh Tuân

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Điện thoại: 0973.849.888

Email: Nguyenminhtuan@hvu.site-f1.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN