bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

05:59, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Phòng Khoa học và Công nghệ

Department of Science and Technology

Điện thoại: (02103) 710 392                          Email: phongqhkh@hvu.site-f1.com

Phòng Khoa học và Công nghệ được thành lập trên cơ sở chia tách từ phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế với tổng số là 6 cán bộ, trong đó bao gồm 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 04 chuyên viên.

Kiêm nhiệm hoạt động: tòa soạn của Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Văn phòng: Trung tâm Hành chính, Tầng 4, nhà Hành chính Hiệu bộ , trường Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Chức năng:

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, tạp chí khoa học, các ấn phẩm khoa học và công tác biên soạn giáo trình.

2. Nhiệm vụ

a) Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ. Xây dựng, thực hiện các hoạt động quản lý hoạt động khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ, tạp chí khoa học, các ấn phẩm khoa học;

b) Quản lý công tác biên soạn giáo trình, tài liệu. Xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn và quản lý chung việc biên soạn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu trong Trường.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT

Thông tin 

Nhiệm vụ

 1

TS. NGUYỄN TÀI NĂNG
TRƯỞNG PHÒNG

Mobile: 0349913224
Email: nguyentainang@hvu.site-f1.com

1. Quản lý chung hoạt động của phòng, Quản lý lao động và nhân sự của phòng;

2. Quản lý chung hoạt động nghiên cứu, chuyển giao KHCN của giảng viên và sinh viên;

3. Tham mưu đề xuất và tổ chức xây dựng các chiến lược, kế hoạch hoạt động KHCN, công tác thi đua khen thưởng

4. Ký xác nhận chứng từ thanh toán.

 2

TS. Ngô Thế Long  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Mobile: 0965 38 28 58
Email: ntlong1183@gmail.com

1. Phụ trách Tạp chí KHCN;

2. Theo dõi xếp hạng đại học, truyền thông KHCN;

3. Tổng hợp và xây dựng báo cáo định kỳ;

4. Công việc khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.

3

TS. Hà Thị Lịch  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Mobile: 0615074272
Email:  halichdhhvpt@gmail.com

1. Phụ trách Khởi nghiệp;

2. Ký lý lịch KH, hỗ trợ phát triển học hàm GS, PGS;

3. Công việc khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.

4

 TS. TRIỆU ANH TUẤN
Mobile: 0977611474
Email:  tuantrieuanh85@gmail.com

1. Theo dõi hoạt động giáo trình;

2. Theo dõi đề tài cấp trường;

3. Hỗ trợ bài đăng các Tạp chí trong và ngoài nước;

4. Công việc khác khi được Trưởng phòng giao.

 5

ThS. CÙ VĂN ĐÔNG
Mobile: 0977 400 469
Email: cuvandong@hvu.site-f1.com

1. Phụ trách phát triển các đề tài, dự án cấp tỉnh;

2. Theo dõi đề tài cấp bộ cấp nhà nước;

3. Theo dõi hoạt động Hội nghị, Hội thảo KH;

4. Công việc khác khi được Trưởng phòng giao.

6

 

ThS. NGUYỄN THU TRANG
Mobile: 0975 659 205
Email: nguyenthutrangdhhv@gmail.com

1. Theo dõi công tác tài vụ, kế toán;

2. Theo dõi tài sản, kiểm soát sản phẩm của các đề tài, dự án và hỗ trợ các chứng từ thanh toán;

3. Theo dõi Hoạt động của Hội viên tập thể với Liên hiệp các hội KHKT tỉnh;

4. Công việc khác khi được Trưởng phòng giao.

7

ThS. TRẦN ANH TUẤN

            Mobile: 0984 047 912                  
Email:  trananhtuan091294@gmail.com

1.Công tác văn phòng, chấm công;

2.Tổng hợp số liệu báo cáo;

3.Thư ký Ban biên tập Tạp chí;

4.Công việc khác khi được Trưởng phòng giao.

8

ThS. TRẦN THÀNH VINH

Mobile: 0983343684           

Email:  thanhvinhtran@hvu.site-f1.com 

1. Triển khai công tác Khởi nghiệp sinh viên;

2. Tổ chức sự kiện KHCN và sáng tạo khởi nghiệp;

3. Công việc khác khi được Trưởng phòng giao.

9

ThS. ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN

Mobile:     0986998477
Email:  doliendhhv1984@gmail.com

1.Theo dõi Đề tài Khoa học sinh viên;

2.Công tác kê khai nghiên cứu khoa học, lý lịch khoa học;

3. Công việc khác khi được Trưởng phòng giao. 

                                                                                                                       (Cập nhật tháng 11 năm 2023) 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN