bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

21:53, Thứ Tư, 29/11/2023     Lịch công tác    

Phòng Kế hoạch tài chính

Department of Planning and Finance

1. Sơ lược về phòng

Địa chỉ: Phòng 116 và Trung tâm Hành chính (tầng 4) - Nhà hành chính hiệu bộ

Điện Thoại: 0210 3711099

Email: phongkhtc@hvu.site-f1.com

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính, kế toán, đầu tư, tài sản của Nhà trường.

Nhiệm vụ

a) Công tác tài chính, kế toán

  - Thực hiện việc thu thập, kiểm tra chứng từ kế toán; hạch toán kế toán; luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán tất cả nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị. Cung cấp thông tin tài chính, kế toán cho Hiệu trưởng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng quy định của Pháp luật;

- Theo dõi và kiểm soát tình hình phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán, tình hình chấp hành dự toán thu chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới;

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về quản lý tài chính, tài sản Nhà nước;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc Quản lý và sử dụng vốn theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

b) Công tác kế hoạch và đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hằng năm về công tác tài chính của Trường;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai lập dự án đầu tư và xây dựng và mua sắm trang thiết bị, vật tư…;

- Phối hợp với Văn phòng thực hiện các thủ tục đầu tư, việc thẩm tra, thẩm định dự toán, hợp đồng kinh tế, quản lý việc thanh toán, quyết toán các nguồn vốn đầu tư.

Thông tin cán bộ

TT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

1

ThS. Lê Quang Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng 

 Điện thoại:0949263289

2

CN. Nguyễn Thị Quỳnh

Chức vụ: P. Trưởng phòng
Điện thoại:0915529559

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN