bet365 europe Bấm để vào nền tảng giải trí

05:59, Thứ Năm, 07/12/2023     Lịch công tác    

Phòng Đào tạo

Department of Academic Affairs
Điện thoại: 02103.821.970       Email: phongdaotao@hvu.site-f1.com       

Chức năng nhiệm vụ của Phòng

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bao gồm: Công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo, mở mã ngành đào tạo mới, xét, công nhận tốt nghiệp cho người học.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, mở mã ngành đại học, sau đại học;
b) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh các hệ chính quy. Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, thực tập, rèn nghề;
c) Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy và học tập;

- Tham mưu việc ban hành, phổ biến Quy chế đào tạo, kế hoạch, chương trình học tập, thi, kiểm tra, đánh giá cho người học; giám sát, kiểm tra hoạt động giảng dạy của giảng viên;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán, xác nhận giờ chuẩn.

d) In ấn, quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo Quy định;

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG

STT

Họ và tên

Thông tin

1

TS. Triệu Quý Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0968.679.889
Email: trieuquyhung@hvu.site-f1.com

2

TS. Hà Thị Thanh Đoàn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0985.158.685

Email: hathanhdoan@hvu.site-f1.com 

3

TS. Hà Ngọc Phú

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0366.082.064
Email: ngocphu.ha@hvu.site-f1.com

4

ThS. Ngô Ngọc Tuyên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912.201.247

Email: ngongoctuyenhvu@gmail.com 

5

ThS. Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại 0918.254.788

Email: kiennt@hvu.site-f1.com 

6

ThS. Trần Nam Trường

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0915.064.065

Email: truongtn@hvu.site-f1.com 

7

ThS. Vũ Thanh Mai

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915.525.597

Email: vumai@hvu.site-f1.com 

8

ThS. Đào Thị Kim Quế

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0988.306.248

Email: quedao@hvu.site-f1.com 

 9

ThS. Đỗ Kim Dung

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0976.266.999

Email: Dodung.pto@gmail.com

10

ThS. Phạm Phong Lan

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0988468388

 11

ThS. Nông Thị Lý

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0949785557
Email: lydaihochv@gmail.com 

12

ThS. Vũ Thị Xuân Quyên

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0977896453

13

ThS. Trần Anh Tuấn

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0373660282     

Email: trananhtuan151082@gmail.com

14

ThS. Trần Thị Thu Thảo

Chức vụ: chuyên viên

Điện thoại: 0366811550

Email: tranthaopt@hvu.site-f1.com

16

ThS. Ngô Thanh Hải

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0868501818 

Email: ngothanhhai@hvu.site-f1.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN